Normativa i enllaços d’interès

Serveis Socials

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials

Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011


Dependència

Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Persones amb dependència. Generalitat de Catalunya.


Dones

LLEI 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Institut Català de les Dones

Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015

Telèfon contra la Violència masclista


Infància

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Infància respon

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Generalitat de Catalunya)

Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 2010-2013. Generalitat de Catalunya.


Immigració

Direcció General per a la Immigració. Generalitat de Catalunya.

Informes d’estrangeria. Generalitat de Catalunya. Normativa, sol·licituds i documentació.

Dades que trenquen tòpics.

Xarxa BCN Antirumors. Ajuntament de Barcelona.