Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Peralada

El Ple de la Corporació de Peralada en sessió de data 24 de setembre de 2020 ha adoptat l’acord d’aprovar el II Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Peralada, 2020–2023, presentar–lo davant de quants organismes sigui necessari per a l’aprovació i execució del mateix, sol·licitar la seva inscripció en el Registre Públic del Departament d’Empresa i Coneixement, autoritzar al Sr. Alcalde–President o regidor/a en qui delegui per a la seva inscripció, impulsar–lo i donar–lo a conèixer a tot el personal de l’Ajuntament, millorar aquells aspectes millorables i potenciar–ne la seva implementació i sotmetre’l al tràmit d’informació pública i audiència dels/de les interessats/des mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Girona, i en el tauler d’edictes de la Corporació, per un període mínim de trenta dies, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. En cas que no hi hagi cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Anunci d’exposició pública de l’aprovació del Pla intern d’igualtat 2020-2023.

  • Núm. BOP 208 · Núm. edicte 7626 · Data 28-10-2020. Consultar

II Pla Intern d’Igualtat de Gènere (2020-2023) de l’Ajuntament de Peralada. Consultar