Festes Locals

Festes Locals 2024
En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió extraordinària de data 19 de juliol de 2023, va acordar proposar les festes locals per l’any 2023 següents: