Codi de conducta dels alts càrrecs

El Ple de la Corporació de Peralada en sessió de data 21 de desembre de 2020 ha adoptat l’acord d’aprovar el codi ètic i de conducta dels alts càrrecs, presentar-lo i donar-lo a conèixer alts càrrecs de l’Ajuntament de Peralada, comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya i sotmetre’l al tràmit d’informació pública i audiència dels/de les interessats/des mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Girona, i en el tauler d’edictes de la Corporació, per un període mínim de trenta dies, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. En cas que no hi hagi cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu.